Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Statut

 

S T A T U T

 

 

 

 

§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

1.      Niepubliczne Przedszkole nosi nazwę „Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem” i w dalszej części dokumentu nazywane jest Przedszkolem.

 

2.      Przedszkole mieści się pod adresem: 87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 15.

 

3.      Organem Prowadzącym Przedszkole jest firma POD KLONOWYM LISTKIEM Zoila-Elizabeth Gaulin-Dembek, mieszcząca się pod tym samym adresem, NIP: 8792349388;  REGON: 366902839.

 

4.      Przedszkole używa pieczęci:

 

Dwujęzyczne Przedszkole

 

POD KLONOWYM LISTKIEM

 

ul. Łąkowa 15, 87-148 Łysomice

 

www.klonowy.pl    666 819 063

 

 

 

5.      Podstawa prawna działania przedszkola: Przedszkole działa w ramach Statutu i obowiązujących przepisów.

 

6.       Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

 

 

§2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.      Nadrzędnym celem działalności edukacyjnej Przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, w szczególności zamieszkałych na terenach byłych ogrodniczych i rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Przedszkola.

 

2.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

3.      W szczególności zadaniem Przedszkola jest:

 

·         objęcie opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,

 

·         kształtowanie, rozwijanie i stymulowanie aktywności dzieci nakierowanej na wszechstronny rozwój dzieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój językowy, poprzez aktywną edukację języka angielskiego,

 

·         wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 

·         wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,

 

·         kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

 

·         rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 

·         troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

 

·         budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 

·         wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 

·         przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w szkole,

 

·         kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób starszych, odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej,

 

·         zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, co jest miedzy innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

 

·         stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 

·         objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 

·         stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami,

 

·         organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

 

·         współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców.

 

 

 

4.      Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

 

·         wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

 

·         kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

 

·         wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

 

·         wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 

·         wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci - poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach,

 

·         wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 

·         nabywanie przez dzieci kompetencji językowych w zakresie języka polskiego i angielskiego oraz wprowadzenie do rozwijania umiejętności czytania i pisania,

 

·         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 

·         budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

 

·         wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

 

·         dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

 

·         korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodziny dziecka, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

 

·         prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

 

 

 

§3
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 

 

 1. Organami przedszkola są:

 

1.        Dyrektor

 

2.        Rada Pedagogiczna

 

3.        Rada Rodziców

 

 

 

2. Dyrektor przedszkola organizuje pracę placówki i kieruje jej pracownikami

 

2.1 Dyrektor placówki w szczególności:

 

·         odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,

 

·         podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,

 

·         zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

 

·         jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników,

 

·         reprezentuje placówkę na zewnątrz,

 

·         sprawuje nadzór pedagogiczny - procedura sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu stanowi załącznik do niniejszego statutu,

 

·         ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej,

 

·         na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.

 

2.2    W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora, który:

 

·      aktywnie współpracuje z zespołem nauczycielskim,

 

·      inspiruje nauczycieli do poszukiwań innowacyjnych,

 

·      diagnozuje sytuacje wychowawcze i dydaktyczne,

 

·      koordynuje organizację imprez przedszkolnych,

 

·      jest opiekunem nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz nauczycieli nowo    zatrudnionych,

 

·      posiada upoważnienie właściciela przedszkola do podejmowania wszystkich działań należących do dyrektora i reprezentacji placówki na zewnątrz.

 


3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem.

 

 

 

4.    Rada Rodziców

 

·      w przedszkolu nie działa rada rodziców,

 

·      wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo-dydaktycznych,

 

·      wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,

 

·      współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.

 

 

 

5. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 

  • Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola, zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

  • Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: korespondencję, zebrania, narady, zeszyt zarządzeń, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, oraz stronę internetową.

  • Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.

  • Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

§4

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez 11 miesięcy po czym trwa 1 miesięczna przerwa wakacyjna, której dokładną datę trwania podaje Organ Prowadzący Przedszkole do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego. Miesiąc wakacyjny jest przeznaczony na urlopy dla personelu oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych w obiektach Przedszkola.

 

2.      Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

3.      Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez Organ Prowadzący.

 

4.      Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 17.00.

 

5.      Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat.

 

6.      Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20.

 

7.      Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych  powinna wynosić od 15 do 20, w tym maksymalnie 5 dzieci niepełnosprawnych. W grupach integracyjnych jest dodatkowy nauczyciel wspomagający.

 

8.      Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się minimum 5 godzin dziennie.

 

9.      Godzina zajęć programowych trwa 30 minut, natomiast inne zajęcia, zależnie od możliwości percepcyjnych dzieci mogą trwać od 15 do 30 minut.

 

10.  Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli.

 

11.  Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny zajęć prowadzonych w Przedszkolu.

 

12.  Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

 

13.  Organ Prowadzący Przedszkole zapewnienia dzieciom zdrowe i bezpieczne warunki w czasie pobytu w Przedszkolu i na terenie oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.

 

14.  Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

 

15.  W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej.

 

16.  Termin i sposób rekrutacji na dany rok szkolny określa Organ Prowadzący. Szczegółowy regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola, pod adresem www.klonowy.pl.

 

 

 

§5

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 

 

W przedszkolu zatrudnia się  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

 

 

NAUCZYCIEL

 

1.      Nauczyciel zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:

 

·         uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w Przedszkolu i organizowanie zajęć i zabawy zgodnie z zasadami BHP, oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

 

·         wprowadzanie  umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nie oddalania się od grupy, nie wychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela,

 

·         reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarnych gestów itp.,

 

·         uczenie przewidywania konsekwencji, wyrabianie u dzieci samodyscypliny,

 

·         nie pozostawianie powierzonej mu grupy dzieci bez opieki innego nauczyciela,

 

·         współdziałanie z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

 

·         informowanie rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w grupie,

 

·         tworzenie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

 

2.      Nauczyciel przedszkola realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji, oraz koncepcji pracy przedszkola/planie pracy przedszkola. Odbywa się to poprzez:

 

·         wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 

·         prowadzenie obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka, dokumentowanie tych działań, oraz indywidualne spotkania z rodzicami w celu omówienia  obserwacji/diagnozy,

 

·         stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,

 

·         dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku - tj. specyficznych potrzeb wychowanka,

 

·         przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i instrukcji w tym zakresie,

 

·         uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych,

 

·         współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 

·         systematyczne przygotowanie prezentacji twórczości plastycznej dzieci,

 

·         gromadzenie w imiennych teczkach dzieci różnorakich prac dzieci, np. plastycznych.

 

 

 

3.      Nauczyciel współdziała z rodzicami/opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju. Nauczyciel opiekujący się grupą przekazuje informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

 

·         organizowanie zebrań grupowych nie rzadziej niż dwa razy w roku,

 

·         organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami, w celu wymiany bieżących informacji o dziecku, oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dziecka,

 

·         przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie,

 

·         uczestnictwo rodziców w wycieczkach, uroczystościach,

 

·         gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

 

·         informowanie rodziców na tematy bieżącego życia w przedszkolu,

 

·         systematyczne eksponowanie prac dzieci.

 

 

 

PERSONEL OBSŁUGI

 

Personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi poprzez:

 

·      wspomaganie nauczycieli i współdziałanie z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych

 

warunków pobytu w przedszkolu,

 

·      pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na dwór,

 

·      opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

 

·      pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

 

·      udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

 

·      pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

 

 

 

 

 

LOGOPEDA

 

Zadania logopedy:

 

·      diagnoza logopedyczna w oparciu o: wywiad logopedyczny, ocenę funkcji biologicznych dziecka ważnych dla rozwoju mowy, kwestionariusz do badania mowy,
ustalenie wskazań terapeutycznych i poinformowanie rodziców,

 

·      prowadzenie zajęć grupowych stymulujący mowy czynnej i biernej , oraz rozwijający komunikacji,
udział w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych,

 

·      prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

PRAWA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

Nauczyciele mają prawo do:

 

·         formułowania własnych programów nauczania i wychowania,

 

·         decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków,

 

·         do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego.

 

 Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

 

·         organizacji pracy zapewniającej pełne wykorzystanie czasu pracy, kwalifikacji i uzdolnień,

 

·         bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz szkoleń w tym zakresie,

 

·          równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek, płeć, religię, przekonania polityczne,

 

·         terminowej wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

§6

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

 

 

 

1.      Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Przedszkolu w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.

 

2.      W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, datę i miejsce ich urodzenia, numer PESEL, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy ich zamieszkania, numery telefonów. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.      Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.

 

4.      Zakres danych osobowych, które są do dyspozycji dyrekcji Przedszkola i nauczycieli określony jest w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych”, opracowanym dla Przedszkola, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

 

 

 

 

§7

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.         Dzieci mają prawo do :

 

·         właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

·         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

 

·         życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

 

2.      W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

 

3.      Organ Prowadzący Przedszkole jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, natomiast rodzice samodzielnie ubezpieczają dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

4.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku roku szkolnego Przedszkola.

 

5.      Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się wyłącznie dzieci zdrowe.

 

6.      Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

 

·         zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,

 

·         pomimo zgłaszanych przez nauczycieli uwag do rodzica/opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe,

 

·         kiedy dziecko zagraża innym dzieciom chorobami pasożytniczymi,

 

·         informacje podane z karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą,

 

·         nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

 

 

 

 

 

§8
RODZICE WYCHOWANKÓW

 

 

 

1.    Rodzice mają prawo do:

 

·         znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 

·         uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,

 

·         uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w     przedszkolu i w domu,

 

·         uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

 

·         wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,

 

·         uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci,

 

·         udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych

 

2.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 

·         przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

 

·         informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu winni zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola,

 

·         niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczycielkę o chorobie zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej przedłożenie zaświadczenia o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,

 

·         interesowanie się edukacją swojego dziecka w przedszkolu, współpraca z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka, stosowanie się do zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tj.:

 

 

 

  1. osobiste przekazanie dziecka w szatni  przez rodzica lub opiekuna pracownikowi przedszkola,

  2. pisemne upoważnienie przez rodziców innych osób pełnoletnich do odbioru dziecka,

  3. osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka są zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości,

  4. wyklucza się odbieranie dziecka po zajęciach przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

  5. w chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

  6. podczas uroczystości przedszkolnych, zajęć i wycieczek w których uczestniczą rodzice, dziecko pozostaje pod ich opieką.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

·      zebrania ogólne,

 

·      zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym,

 

·      konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,

 

·      spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi,

 

·      konsultacje z logopedą,

 

·      organizacji zajęć przez rodziców,

 

·      uczestnictwo w wycieczkach,

 

·      uroczystości i imprezy grupowe oraz ogólnoprzedszkolne,

 

·      spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców,

 

·      prowadzenie tablicy informacyjne przy wejściu do przedszkola,

 

·      prowadzenie strony internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

§9
WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 

 

1.      W Przedszkolu są prowadzone dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2.      Podstawowym rodzajem zajęć dodatkowych jest codzienna nauka podstaw języka angielskiego, prowadzona przez odpowiednio przygotowane osoby, w wymiarze odpowiadającym założeniom Przedszkola.

 

3.      Propozycje w zakresie innych zajęć dodatkowych zgłasza ogółowi rodziców dyrekcja Przedszkola, także rodzice mogą składać wnioski w tym zakresie do dyrekcji Przedszkola.

 

4.      Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w określonym rodzaju zajęć bez podania przyczyny i taka decyzja jest obowiązująca dla wszystkich osób mających kontakt z dzieckiem w Przedszkolu.

 

 

 

§10

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

1.      Środki finansowe na działalność Przedszkola pochodzą z:

 

·         dofinansowania z Urzędu Gminy,

 

·         opłat rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola,

 

·         z innych źródeł

 

2.      Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczeniu usług.

 

3.      Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci ustalana jest przez Organ Prowadzący. Wysokość opłat jest ustalana w umowie i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej.

 

4.      Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej, odlicza się natomiast należności za wyżywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

5.      Rodzice bądź ustawowi opiekunowie dzieci wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

6.      Opłaty dokonuje się na konto przedszkola podane na umowie.

 

7.      Do prowadzenia Przedszkola nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

 

8.      Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

§11

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.      Statut Przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola, w tym nauczycieli, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.

 

2.      Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
           •    statut dostępny jest w gabinecie dyrektora przedszkola i na stronie internetowej przedszkola,
           •    zapoznanie rodziców dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu.

 

3.      Wszelkie zmiany w treści statutu mogą być dokonywane w sposób bieżący przez Organ Prowadzący Przedszkole i po ich dokonaniu powinny zostać niezwłocznie podane do wiadomości zainteresowanych organów, instytucji i osób.

 

 

 

 

 

Top