Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Nauczanie języka angielskiego prowadzimy według programu autorskiego "Bawimy się po angielsku", opracowanego przez Zoilę Gaulin-Dembek i Denisa Dembek.

Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, że po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.

Dzieci mają bardzo dobrze rozwiniętą motywację zewnętrzną. Objawia się to tym, że atrakcyjne ćwiczenia i zabawy podczas zajęć motywują je do nauki. Maluchy uczą się w sposób spontaniczny. Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych.

Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych i wykazują dużą kreatywność.

Edukacja plastyczna odbywa się wg programu autorskiego "Plastyka co w głowie tyka" autorstwa Patrycji Jankowskiej. Nasz program ma za zadanie stymulować dziecko do kreatywności w obszarze szeroko rozumianej sztuki, rozwijać w dziecku postawę twórczą i uwrażliwiać je na estetykę świata, rozwijając je głównie przez zabawę ponad podstawę programową w trakcie zajęć dodatkowych.

 

Zajęcia z rytmiki realizujemy w oparciu o autorski program "Rytmika Klonowego Listka" autorstwa Joanny Sobań.

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,

 jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym

 najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda

 musi pozostać na wskroś muzyczną"

(Emil Jaques-Dalcroze)

 

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, towarzyszy wszystkim jego działaniom, zabawom. Spośród wszystkich sztuk muzyka jest właśnie tą która wywołuje u dzieci potrzebę ruchu przez oddziaływanie rytmu, zwłaszcza wówczas, gdy jest on szczególnie w utworze eksponowany. Dlatego z ruchem powinno być związanych większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Mogą to być zarówno zabawy ze śpiewem, jak również zajęcia powiązane ze słuchaniem muzyki, grą na instrumentach i tworzeniem. Ruch pomaga dziecku przeżyć kompozycję przez odtwarzanie jej rytmu, podkreślenie akcentów muzycznych, dynamiki, zmiany tempa. Mogą to być: zabawy ze śpiewem, opowieści muzyczne, ćwiczenia i zabawy rytmiczne oraz tańce.

Ważnym elementem zajęć rytmicznych jest również śpiew. Poprzez śpiew dzieci wyrażają swoje emocje. Podczas ćwiczeń głosu dzieci nie tylko usprawniają wszystkie narządy artykulacyjne, ale również uczą się prawidłowo oddychać, kontrolować oddech jak i również inne aspekty związane z głosem. Wspólny śpiew zbliża do siebie dzieci, tworzy miłą atmosferę, w publiczne występy pozwalają nauczyć się walczyć z tremą.

Częsty kontakt z muzyką rozwija dziecięcą wyobraźnie, kształtuje jego odczucia estetyczne. Uczy tego jak być aktywnym odbiorcą sztuki, wrażliwym na otaczający świat. Kontakt z muzyką w przedszkolu wychowuje mądrych, wrażliwych dorosłych ludzi przyszłości.

 

 

Edukacja plastyczna odbywa się wg programu autorskiego "Plastyka co w głowie tyka" autorstwa Patrycji Jankowskiej. Nasz program ma za zadanie stymulować dziecko do kreatywności w obszarze szeroko rozumianej sztuki, rozwijać w dziecku postawę twórczą i uwrażliwiać je na estetykę świata, rozwijając je głównie przez zabawę ponad podstawę programową w trakcie zajęć dodatkowych.

 

Zajęcia taneczne realizujemy w oparciu o autorski program "Zabawa z tańcem" autorstwa Arlety Tuszyńskiej. Aktywność  ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym ma bardzo ważne znaczenie. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji dziecka rozwija percepcję słuchową, ruchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Oprócz zajęć typowo tanecznych powinno włączać się ruch w formie zabaw ruchowych i tanecznych  do codziennych zajęć jako tła tematu przy organizacji działalności plastycznej dziecka lub aktywności ruchowej albo w celu wyciszenia. Wielu psychologów i pedagogów uważa, że rozwój intelektualny dziecka zależy od jego rozwoju ruchowego. Im więcej dziecko się porusza, tym aktywniej rozwijają się jego procesy myślowe, wyobraźnia, staje się twórcze, szybciej i aktywniej rozwija się jego mowa.

Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci w wierze dlatego wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. Podczas nich dzieci w przystępny sposób przyswajają zasady wiary. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólną modlitwą, następnie dzieci poznają ciekawe historie, dzięki którym uczą się uniwersalnych wartości takich jak odróżnianie dobra od zła, czynienie dobrych uczynków, miłość do bliźniego. Poznają również katolickie tradycje świąteczne, uczą się ciekawych piosenek oraz uczestniczą w zabawach utrwalających zdobytą wiedzę.

Wiemy jak ważny jest prawidłowy rozwój mowy, dlatego wszystkie dzieci uczestniczą w profilaktycznych zajęciach logopedycznych. Podczas zajęć prowadzonych w atmosferze zabawy dzieci doskonalą narządy artykulacyjne, uczą się prawidłowo oddychać i dbać o poprawność swoich wypowiedzi.

  1. W ramach zajęć logopedycznych prowadzona jest diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna.
  2. We wrześniu odbywają się badania przesiewowe obejmujące wszystkich wychowanków przedszkola, w trakcie których sprawdzana jest poprawność artykulacyjna, sposób oddychania oraz kompetencje językowe.
  3. Wyniki badań pozwalają na opracowanie planu pracy zajęć grupowych w oparciu o globalne potrzeby dzieci.
  4. Badania pozwalają wyodrębnić grupę dzieci wy